RODO

Klauzula informacyjna dla kandydata na staż lub praktykę

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oknoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Oknoplast Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail biuro@oknoplast.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane:
  – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Oknoplast Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  – w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  – w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Oknoplast Sp. z o.o.(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Oknoplast Sp. z o.o. jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oknoplast Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Oknoplast Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Oknoplast Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, podmioty wykonujące badania poziomu kompetencji oraz podmioty świadczące usługi doradcze lub konsultacyjne w związku z prowadzonym aktualnie procesem rekrutacyjnym, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Oknoplast Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oknoplast Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Oknoplast Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Oknoplast Sp. z o.o. prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Oknoplast Sp. z o.o. dla celów prowadzenia rekrutacji na praktykę/staż. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Oknoplast Sp. z o.o. podanie danych jest dobrowolne.